+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
19,76 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Plintus plastiki tagtalary dürli usullar bilen polistiroldan öndürilýär. jaýlaryň potoloklarynyň keşbine gözellik goşmak üçin örän ýerlikli we gowy haryt hasaplanýar. Basyş astynda polistirol granulalaryny süzmek bilen - gurluşyndaky köpüge meňzeýän dürli dykyzlykly materialdyr. Ekstrudirlenen polistirol önümleri tekiz we birmeňzeş gurluşa eýedir.

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Plitka potolok üçin "SOLID" Zodiak, 500×500 mm

Plitka potolok üçin "SOLID", modeli: Zodiak, ölçegi:500×500 mm
1 koropkada : 54 m2 bar
Plintus plastiki tagtalary dürli usullar bilen polistiroldan öndürilýär. jaýlaryň potoloklarynyň keşbine gözellik goşmak üçin örän ýerlikli we gowy haryt hasaplanýar. Basyş astynda polistirol granulalaryny süzmek bilen - gurluşyndaky köpüge meňzeýän dürli dykyzlykly materialdyr. Ekstrudirlenen polistirol önümleri tekiz we birmeňzeş gurluşa eýedir.
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Plitka potolok üçin "SOLID" Zodiak, 500×500 mm

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.