+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Eltip bermegiň görnüşleri.


Sargydy Bedew dükanyndan almak.


Sargydyňyzy dükanymyzdan alyp bilersiňiz. BEDEW dükanynda 100m ýokary sargyt hyzmaty mugt! Sargyt goýup, ony tassyklanymyzda, özüňiz alyp bilmeginiň mümkinçiligini düşündireris. Özüňiz alyp gitmek üçin harytlaryň eltiş wagty 1 gün. Harytlar dükana gelenlerinde, sargyt gowşurylyşy barada SMS alarsyňyz. Ondan soň harytlar 3 gün saklanýar - köpden bäri garaşylýan satyn almak üçin näçe wagt gerek bolar.


Öýe eltip bermek hyzmaty.


Häzirki wagtda eltip bermek Aşgabat şäheriniň içinde aşakdaky bahalardan amala aşyrylýar. Welaýatlara eltip bermek üçin, menejer bilen telefon arkaly goşmaça ylalaşmaly.


Aşgabatda eltip bermek şertleri:


1. Adaty eltip bermek hyzmaty - mugt we bir günüň dowamynda 9:00 - 18:00 aralygynda ýerine ýetirilýär. 00:00-18:00 arasynda kabul edilen zakazlar şol gün, 18:00-dan soň kabul edilen sargytlar ertesi gün gowşurylýar.


2. Çalt eltip bermek - EXPRESS gowşurylyşyny saýlanyňyzda, eltmegiň wagty 2 sagat töweregi bolar, eltmegiň bahasy zakaz ölçeglerine we mukdaryna bagly bolar:


    1) kiçi we orta göwrümli harytlar  - 20 manat;

    2) uly göwrümli harytlar – Operator bilen gürleşmeli


Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.