+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
121,50 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Hamma otagy üçin esbaplar toplumy "NOVA", modeli: 6022
Toplum öz içine alýar: plastmassa aýna 54x36 sm ölçegli; aýnanyň aşagy; polotensa; hajathana kagyzy üçin saklaýjy.

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Öndüriji ýurt
Türkiýe
Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Wanna üçin esbaplar "NOVA" 6022

Hamma otagy üçin esbaplar toplumy "NOVA", modeli: 6022
Toplum öz içine alýar: plastmassa aýna 54x36 sm ölçegli; aýnanyň aşagy; polotensa; hajathana kagyzy üçin saklaýjy.
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Wanna üçin esbaplar "NOVA" 6022

Öndüriji ýurt
Türkiýe
Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.