+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
12,48 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Giňişleýin düşündirişi ýok

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Kabel kanal 40x16 mm

"Tok simlerini gizlemek üçin ulanylýar.
Iş ýerini guramak. Elektrik howpsuzlygyny üpjün etmek (elektrik simleriniň goşmaça izolýasiýasy). Simleri mehaniki zeperlerden goramak. Zamykaniya bolan ýagdaýynda bolup biljek ýangyny ýok etmek.  Gyssagly ýagdaýda simlere çalt girişi üpjün etmek. Çalt döwrebaplaşdyrmak we sim goşmak mümkinçiligi."
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Kabel kanal 40x16 mm

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.