+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
7 700 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Dik köp basgançakly sentrobežnyý nasos "SHIMGE" BW16-3

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Dik köp basgançakly sentrobežnyý nasos "SHIMGE" BW16-3

Центробежный насос SHIMGE CPm190 Подходит для переноса воды без абразивных частиц или другой жидкости, свойства которой похожи на воду. Широко используется в садовой ирригации, овощеводстве, тепличном водоснабжении, водоснабжении и водоотведении в животноводстве, различном оборудовании для внесения удобрений и т. д. Всасывающая головка до 7 мТемпература жидкости до + 40 ° СТемпература окружающей среды до + 40 ° СМакс. Рабочее давление: 6 барКолебания напряжения не должны превышать 10% от номинального значения.рН: от 6,5 до 8,5 Центробежный насос с одним всасываниемМедное рабочее колесо, стабильная производительность.Высокий напор, маленький расход
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Dik köp basgançakly sentrobežnyý nasos "SHIMGE" BW16-3

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.