+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
172,58 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Demir profil 30x30x1,5 mm, uzynlygy: 6 metr

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Demir profil 30x30x1,5 mm, uzynlygy: 6 metr

Главный элемент для изготовления конструкций. Он служит основой для изготовления металлических каркасов, которые используются в строительстве, как правило, для фиксации гипсокартона.

metal profil gurluşykda ulanylýar
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Demir profil 30x30x1,5 mm, uzynlygy: 6 metr

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.