+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
149,50 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Poslama garşy boýag "Senta", modeli: 318, reňki: werde, agramy: 750 ml
“Senta Hammer” -iň çuňňur we açyk reňk. Reňkiň bu çuňlugy we şeýle aýdylýan täsiri beýleki boýaglarda ýok. Boýagyň ultramelewşe pigmenti goşulýar, bu boýagyň güne ýitmeginiň öňüni alýar. Örän oňat örtük ukybyna eýe, 20 minudyň dowamynda gaty çalt guraýar.1 litrden 12-14 inedördül metre boýalýar. Lida topraklary bilen utgaşykly. 6 bar basyşda 2 gatlakda ulanmak mümkin.Reňklenende gatlaklaryň arasynda birinji gatlak has uly basyş we çalt reňk bilen ýatýar,

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Kraska poslama garşy "Senta" 318, werde, 750 ml

Poslama garşy boýag "Senta", modeli: 318, reňki: werde, agramy: 750 ml
“Senta Hammer” -iň çuňňur we açyk reňk. Reňkiň bu çuňlugy we şeýle aýdylýan täsiri beýleki boýaglarda ýok. Boýagyň ultramelewşe pigmenti goşulýar, bu boýagyň güne ýitmeginiň öňüni alýar. Örän oňat örtük ukybyna eýe, 20 minudyň dowamynda gaty çalt guraýar.1 litrden 12-14 inedördül metre boýalýar. Lida topraklary bilen utgaşykly. 6 bar basyşda 2 gatlakda ulanmak mümkin.Reňklenende gatlaklaryň arasynda birinji gatlak has uly basyş we çalt reňk bilen ýatýar,
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Kraska poslama garşy "Senta" 318, werde, 750 ml

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.