Antipas Pars gyzyl daşly 802 gray 1kg

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

В наличии

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 1-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabat ş., Büzmeýin, Änew ş. çäginde 2 sagadyň dowamynda eltip bermek
29,55 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
Купить в 1 клик
Обзор

Обзор

Antipas Pars gyzyl daşly 802 gray 1kg

Подробнее

Технические характеристики

Описание

Описание и обзор:: Antipas Pars gyzyl daşly 802 gray 1kg

Alkid reňkler we emeller köplenç antikorroziw örtük hökmünde ulanylýar. Olaryň häsiýetleri şeýle, üstleri daşky gurşawyň täsirlerinden ygtybarly goraýar we hatda tekiz ýüzlere-de gowy ýapyşmagy üpjün edýär.
Технические характеристики

Технические характиристики: Antipas Pars gyzyl daşly 802 gray 1kg

Отзывы
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.