+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
699,80 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Kafel kesyan "Ingco" HTC04600, 600mm

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Kafel kesyan "Ingco" HTC04600, 600mm

Kafel kesýän INGCO HTC04600, uzynlygy 60 sm we galyňlygy 12 mm çenli bolan keramiki plitalary tekiz we takyk kesmek üçin niýetlenendir. Gural göni we diagonally kesmäge mümkinçilik berýär. Çalyşyp bolýan kesiji rolikler, berkligi we könelmegi üpjün edýän wolfram karbidinden ýasalanlygy sebäpli uzak ömri bar. Ergonomiki şekilli tutawaç amatly işlemäge kömek edýär. Volfram karbid kesiji tigir. Kesiş rolikiniň ululygy: 16x6x3 mm.
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Kafel kesyan "Ingco" HTC04600, 600mm

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.