+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
1 890 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Extra mat reňkli boýag Elegans Extra Yarimat. Silikon goşundyly, çeýe, antibakterial, arassalamak aňsat, içerde ulanmak üçin ýokary güýçli boýag bilen ýarym mat, suw esasly. Antibakterial, hapany we tozany saklamaýar, sary öwüsmeýän, ýüpek mat gurluşy bilen elastik, özboluşly içki boýag bar. Kompozisiýadaky silikon we ýörite rezin boýagyň suwdan goraýan we bug geçiriş ukybyny ýokarlandyrýar, boýag çygly arassalanmagyna garşylygyny ýokarlandyrýar,

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Öndüriji ýurt
Türkiýe
Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Emulsia "POLISAN" Elegans Eхtra Ýarym mat içki: 15L

Extra mat reňkli boýag Elegans Extra Yarimat. Silikon goşundyly, çeýe, antibakterial, arassalamak aňsat, içerde ulanmak üçin ýokary güýçli boýag bilen ýarym mat, suw esasly. Antibakterial, hapany we tozany saklamaýar, sary öwüsmeýän, ýüpek mat gurluşy bilen elastik, özboluşly içki boýag bar. Kompozisiýadaky silikon we ýörite rezin boýagyň suwdan goraýan we bug geçiriş ukybyny ýokarlandyrýar, boýag çygly arassalanmagyna garşylygyny ýokarlandyrýar,

Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Emulsia "POLISAN" Elegans Eхtra Ýarym mat içki: 15L

Öndüriji ýurt
Türkiýe
Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.