+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
258,06 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Emulsiýa "Betek ceiling plastic", 10 kg

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Emulsiýa "Betek ceiling plastic", 10 kg

Akril kopolimerler esasly içerki diwara ulanmak üçin ýokary hilli mat emulsiýa boýagy. Önüm ýüzüne ýokary derejede ýelmeşmek bilen häsiýetlendirilýär. Boýag howanyň ýokary geçirijiligi bilen häsiýetlendirilýär.  Çalt guraýjy we ýapyjylygy güýçli
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Emulsiýa "Betek ceiling plastic", 10 kg

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.