+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
15,87 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Klemma gök,'Mutlusan elektrik" uly 500V 76A (10-16mm)

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Klemma gök,'Mutlusan elektrik" uly 500V 76A (10-16mm)

Tok simleri birikdirmek üçin döredilen önüm. Dielektrik gabynda simleri birikdirmek üçin düwünler bilen jübüt metal kontakt. Klemmik ok birleşdriji
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Klemma gök,'Mutlusan elektrik" uly 500V 76A (10-16mm)

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.