+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

....

rakowina- poslomaýan metam, kuhnýa üçin niýetlenen, ölçegi: 60*60*3 sm

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
63,25 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Emal "Dekor"
Reňki: gold,  
Agarmy: 230 gr
Öndüriji ýurt: Russiýa
Emal merjen reňkli dekor (bezeg), merjen öwüsýän we ýalpyldawuk öwüşgünler bilen ýzüleri bezemek üçin niýetlenendir. Gips, keramika, diwar kagyzy, agaç, giňeldilen polistirol, asma metal, dürli görnüşli bezeg çukurlary we gipsler, şol sanda öň reňklenen ýüzlerde ulanylýar. Içerde we daşarda jemgyýetçilik, ýaşaýyş we senagat jaýlarynda, şol sanda azyk önümçiliginde, naharhana kärhanalarynda, lukmançylyk jaýlarynda, çagalar baglarynda we mekdeplerde binalaryň ähli görnüşleri üçin ulanylýar.

Giňişleýin

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Emal "Dekor" gold, 230 gr

Emal "Dekor"
Reňki: gold,  
Agarmy: 230 gr
Öndüriji ýurt: Russiýa
Emal merjen reňkli dekor (bezeg), merjen öwüsýän we ýalpyldawuk öwüşgünler bilen ýzüleri bezemek üçin niýetlenendir. Gips, keramika, diwar kagyzy, agaç, giňeldilen polistirol, asma metal, dürli görnüşli bezeg çukurlary we gipsler, şol sanda öň reňklenen ýüzlerde ulanylýar. Içerde we daşarda jemgyýetçilik, ýaşaýyş we senagat jaýlarynda, şol sanda azyk önümçiliginde, naharhana kärhanalarynda, lukmançylyk jaýlarynda, çagalar baglarynda we mekdeplerde binalaryň ähli görnüşleri üçin ulanylýar.
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Emal "Dekor" gold, 230 gr

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.