Töleg - "BEDEW" Internet gurluşyk harytlar dükany

+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Tölegiň görnüşleri:

«Bank karty».

Sargyt edilen harytlar eltiji (kurýer) tarapyndan alyja gowşurylandan soňra töleg amalyny “BANK KARTASY” usuly bilen geçirmeklik üçin alyjylar “Altyn Asyr” bank kartlary, “Master” bank kartlary we “Visa” bank kartlary bilen töleg edip bilerler.


«Onlaýn töleg».

Bank kartlarynyň (“Altyn Asyr”, “Master” we “Visa”)üsti bilen “ONLINE TÖLEG” geçirmeklik tizara ýola goýulmaklyk göz öňünde tutulýar.


«Nagt tölemek» alan wagtyňyz.

Gerekli harytlaryňyzy saýlap,sargydy resmileşdirmek amalyny ýerine ýetireniňizden soňra, tölegiň “NAGT TÖLEMEK” görnüşini saýlap bilersiňiz. Sargyt eden harytlaryňyz üçin tölegi eltiji (kurýer) harytlary gowşurandan soňra ýerine ýetirip bilersiňiz.Şeýle hem sargydyň töleginiň käbir mukdaryny nagt, galan bölegini töleg terminalynyň üsti bilen bank karlary bilen hem töläp bilersiňiz. Bu usuly ulanmaklygy göz öňünde tutan halatyňyz duýdurmaklygyňyzy haýyş edýäris.


«Hasaplaşyk hasap arkaly töleg».

Hojalyk kärhanalary, Jemgyýetçilik guramalary şeýle hem telekeçiler hasaplaşyk hasaby arkaly töleg edip bilerler. Sargydy resmileşdirmek amalynda “Geçirmek arkaly” töleg usulyny saýlap töleg ýerine ýetirilenden badabat sargyt edilen harytlar alyjy kärhanalara eltilip beriler.


Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.