+993 62 657222  

Harytlaryň katalogy

Ammarda bar

....

rakowina- poslomaýan metam, kuhnýa üçin niýetlenen, ölçegi: 60*60*3 sm

Tölegiň görnüşleri

Aşgabatda TÖLEG

Aşgabat boýunça eltip berilende, töleg haryt göwşurylanda tölenýär:

  • nagt pul görnüşide;
  • bank karty bilen çaparyň ýanyndaky mobil bank terminaly arkaly

Şeýle-de bank karty arkaly öňünden töleg hem edip bolýär.

WELAÝATLAR ÜÇIN TÖLEG

Ýurdumyzyň beýleki şäherlerine üçin sargyt edilende, sargytlaryň bahasyny öňünden töleg etmek şertlerinde islendik amatly görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz:

  • bank karty arkaly (internet-töleg)
  • bank geçirim arkaly (islendik bankda) 

Bank karty arkaly öňünden töleg geçirmek üçin kartyňyzda onlaýn tölegler rugsat berilen bolmalydyr. Kartyňyz boýunça onlaýn tölegleriň rugsady barada maglumaty karty beren bankdan telefon arkaly bilip bilersiňiz. 

Bank geçirimi arkaly tölegler diňe Operatorlarymyz bilen telefondan sargyt tassyklanylandan soň amala aşyrmak bolýar.

Saryt edilen harytlar iki bank gününiň dowamynda tölenmelidir. 

Eltip bermek


  • Gyssagly eltip bermek - Aşgabadyň çäginde 2-sagadyň dowamynda eltip bermek.
  • Adaty -  Aşgabadyň çäginde 1-günüň dowamynda eltip bermek
320,25 man.
- +
Satyn almak
Bir basyşda satyn al
maglumat

maglumat

Giňişleýin düşündirişi ýok

Tehniki häsiýetnamalary

Düşündirme

Düşündiriş we maglumat:: Kabel Ø-1.60 Suw Nasoslar üçin (ПВДПО)

Ullanylýan ýerleri:
Simler, 50 Hz ýygylygy bilen 660 V AC naprýaženiýede artezian guýularynyň suwunda uzak wagtlap işleýän suwda ýerleşdirilen elektrik hereketlendirijileriniň statorlaryny saramak üçin niýetlenendir.
Markalar we dizaýnlar:
PVDPO - bir gatly polietilen izolýasiýasy bilen suwa çümýän suwdan doldurylan elektrik hereketlendirijilerini statirlemek üçin sim.
Geçiriji - mis ýumşak simlerden bükülen ýeke we köp simli geçiriji ýadro.
Izolýasiýa - pes basyşly polietilen.
Aýratynlyklary:
Minus 50 ° С-den daşky gurşaw temperaturasy;
Simlerdäki ýadrolaryň sany - 1 sany.
Область применения:
Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин при напряжении до 660 V переменного тока частотой 50 Hz.
Марки и конструкции:
ПВДПО - провод для обмотки статаров погружных водозаполненных электродвигателей с полиэтиленовой однослойной изоляцией.
Проводник – одно- и многопроволочная токопроводящая жила, скрученная из медных мягких проволок.
Изоляция – полиэтилен низкого давления.
Технические характеристики:
Температура окружающей среды от минус 50 °С;
Количество жил в проводах – 1 шт.
Tehniki häsiýetnamalary

Tehniki häsiýetnamalary: Kabel Ø-1.60 Suw Nasoslar üçin (ПВДПО)

Seslenmeler
Biz informasiýa saklamak üçin kooki ulanýarys. ‚ saýdy ulanmak bilen Siz bunuň bilen razylaşýarsyňyz.