Eltip bermegiň görnüşleri.


Zakazy Bedew dükanyndan almak.


Zakazyňyzy dükanymyzdan alyp bilersiňiz. BEDEW dükanyna zakaz hyzmaty mugt! Sargyt goýup, ony tassyklanymyzda, özüňiz alyp bilmeginiň mümkinçiligini düşündireris. Özüňiz alyp gitmek üçin harytlaryň eltiş wagty 1 gün. Harytlar dükana gelenlerinde, zakaz gowşurylyşy barada SMS alarsyňyz. Ondan soň harytlar 3 gün saklanýar - köpden bäri garaşylýan satyn almak üçin näçe wagt gerek bolar.


Öýe eltip bermek hyzmaty.


Häzirki wagtda eltip bermek Aşgabat şäheriniň içinde aşakdaky bahalardan amala aşyrylýar. Welaýatlara eltip bermek üçin, menejer bilen telefon arkaly goşmaça ylalaşmaly.


Aşgabatda gowşuryş şertleri:


1. Adaty eltip bermek hyzmaty - mugt we bir günüň dowamynda 9:00 - 18:00 aralygynda ýerine ýetirilýär. 00:00-18:00 arasynda kabul edilen zakazlar şol gün, 18:00-dan soň kabul edilen sargytlar ertesi gün gowşurylýar.


2. Çalt eltip bermek - EXPRESS gowşurylyşyny saýlanyňyzda, eltmegiň wagty 2 sagat töweregi bolar, eltmegiň bahasy zakaz ölçeglerine we mukdaryna bagly bolar:


    1) kiçi göwrümli harytlar (agramy 20 kg çenli, ölçegleri 1 metre çenli) - 20 manat;


    2) orta ölçegli harytlar - 50 manat;


    3) uly göwrümli harytlar – Operator bilen gürleşmeli